Crossnet Allmänna villkor

1                 Introduktion

1.1             Dessa allmänna villkor (“Allmänna Villkor”) reglerar avtalsförhållandet mellan Crossnet AB, med organisationsnummer 556504-4400 (“Crossnet”), och fysisk eller juridisk person (“Kund”), avseende samtliga tjänster (“Tjänster”) som Crossnet tillhandahåller sina Kunder. 1.2             Utöver dessa Allmänna Villkor kan vissa tjänster ha särskilda villkor, eller kräva särskilt avtal med tredje part för att kunna tillhandahållas.

2                 Avtalets ingående

2.1             Avtal (”Avtal”) mellan Crossnet och Kund anses ha ingåtts när Kund tillställt Crossnet beställning (“Beställning”) av Tjänsten och Crossnet därefter godkänt/accepterat Beställningen. Fysisk person skall vara myndig eller ha målsmans tillstånd.

2.2             Avtalet består av:

 1. Beställningen
 2. Dessa Allmänna Villkor
 3. Aktuell beskrivning (“Specifikation”) av Tjänsten och dess innehåll enligt www.crossnet.se och/eller i förekommande fall angivet i Beställningen och/eller i särskild bilaga/specifikation
 4. Tjänstens pris enligt för var tid gällande prislista (“Prislista”) och/eller i förekommande fall angivet i Beställningen och/eller i särskild bilaga/specifikation

2.3             Avtalet kan även bestå av:

 1. Supportspecifikation
 2. Eventuella särskilda villkor
 3. Villkor för utökad Service Level Agreement (“SLA”) avseende Tjänsten i det fall det framställts i Beställningen

2.4             Förekommer eventuella motstridigheter mellan de handlingar som utgör Avtalet ska handlingarna ha tolkningsföreträde enligt följande nummerordning:

 1. Beställningen
 2. Särskilda villkor enligt bilaga (om sådana finns anges de i Beställningen)
 3. Dessa Allmänna Villkor
 4. Tjänstespecifikation
 5. Supportspecifikation
 6. SLA-specifikation

2.5             Crossnet förbehåller sig rätten att innan ingående av Avtal med Kunden genomföra en kreditkontroll. 2.6             Crossnet förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl neka Beställningen. 2.7             För fysisk person gäller ångerrätt enligt konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och distansavtalslagen i de fall dessa är tillämpliga. Återbetalning av avgifter för domännamn görs ej.

3                 Personuppgifter

3.1             Crossnet är personuppgiftsansvarig för Kunds kontaktuppgifter och behandlar uppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningen, 2017. Uppgifterna används för att kunna fullgöra Crossnets åtaganden enligt Avtalet. 3.2             Crossnet förbehåller sig rätten att använda uppgifterna för att meddela Kund om erbjudanden och nyheter. 3.3             Crossnet förbehåller sig rätten att publicera uppgifter enligt toppdomän-registrarers whois-policy. 3.4             Crossnet förbehåller sig rätten att lämna ut uppgifter till myndigheter som begär detta med stöd i lag.

4                 Tjänstens omfattning och innehåll

4.1             Tjänstens innehåll framgår av Specifikationen. 4.2             Tilläggsbeställningar adderar antalet tjänster/produkter/paket/licenser i det befintliga avtalet. Per 12 månaders intervall från avtalets startdatum, kan avtalad tjänst minskas med maximalt 20 % av den totala beställningenvolymen som innehas under aktuell 12 månaders intervall. Under avtalsperioden får dock beställningsvolymen aldrig understiga 80 % av den ingångna beställningsvolymen vid avtalets startdatum. Crossnet ger ej återbetalning till Kund för redan erlagda avgifter. 4.3             Crossnet förbehåller sig rätten att upphöra med leverans av, eller ta betalt för, Tjänst som tidigare tillhandahållits utan avgift. 4.4             Crossnet och/eller Crossnets licensgivare har samtliga rättigheter inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten samt tillhörande mjukvara, hårdvara och annan information. 4.5             Crossnet äger rätt att anlita underleverantörer för fullgörande av Crossnets åtaganden. Crossnet svarar för underleverantörs arbete som om arbetet utförts av Crossnet. 4.6             Crossnet skall utan dröjsmål informera Kunden om eventuella behov av ytterligare arbete eller utrustning som inte utgör del av det överenskomna uppdraget men som innebär ökade avgifter för Kunden. Crossnet skall inte utföra sådant ytterligare arbete utan Kundens godkännande.

5                 Ändring av Tjänst

5.1             Crossnet äger rätten att utan föregående underrättelse till Kunden göra ändringar i Tjänsten eller hur Tjänsten tillhandahålls, som skäligen inte innebär olägenhet för Kunden. För de fall tillämpliga nationella eller internationella lagar eller regleringar som påverkar Tjänsten ändras äger Crossnet rätt att göra motsvarande ändringar av Tjänsten. 5.2             Crossnet äger rätt att under Avtalsperioden höja priset för Tjänsten om de avgifter som Crossnet har att erlägga till tredje part för att kunna tillhandahålla Tjänsten ökar. En sådan prisökning skall ha sådan utsträckning som erfordras för att Crossnet ska ha full täckning för ökade kostnader och skall kommuniceras senast trettio (30) dagar före ikraftträdande. 5.3             Crossnet får företa andra ändringar i Tjänsten eller hur Tjänsten tillhandahålls, men då först efter minst trettio (30) dagars varsel därom. Om sådan ändring är till väsentlig olägenhet för Kunden äger Kunden rätt att göra uppsägning (“Uppsägning”) av Tjänsten med ikraftträdande på dagen för genomförande av ändringen. Uppsägning från Kund i enlighet med detta stycke innebär inte en rätt för Kunden att återfå erlagda avgifter.

6                 Betalning av Tjänst

6.1             Avgifter utgår enligt Crossnets vid var tid gällande Prislista för Tjänsten. Tidsbegränsade kampanjer och särskilda erbjudanden är ej att se som en del av Prislistan. 6.2             Crossnet kommunicerar alltid sina avgifter exklusive moms och andra förekommande skatter och av myndighet beslutade avgifter om inget annat anges. Samtliga avgifter erläggs mot faktura eller av Crossnet anvisad elektronisk betalningsmetod. 6.3             Tjänsten debiteras årsvis och i förskott om inget annat angivits i Beställningen och/eller särskild bilaga/specifikation. 6.4             Crossnet äger rätt att påföra fakturaavgift på varje faktura. Denna avgift framgår i sådant fall av vid var tid gällande Prislista. 6.5             Betalning skall erläggas senast trettio (30) dagar efter fakturans utställningsdatum om inget annat angivits i Beställningen, Specifikationen eller i särskild bilaga. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalning fullgjorts, påminnelseavgift samt i förekommande fall inkassoavgift. 6.6             Kunden skall omedelbart meddela Crossnet om en faktura anses felaktig. Sker inte detta inom skälig tid förfaller Kundens rätt till sådan invändning. Som skälig tid anses fjorton (14) dagar efter fakturadatum. 6.7             Äganderätt till domännamn övergår till Kund först efter att betalning till Crossnet mottagits, förutsatt att domänregistrering beviljats.

7                 Crossnets åtaganden

7.1             Crossnet skall enligt överenskommelsen i Avtalet leverera Tjänsten. 7.2             Crossnet skall utföra sina åtaganden på ett fackmannamässigt sätt. 7.3             Crossnet ansvarar för att upprätthålla ett fullgott försäkringsskydd för den verksamhet man bedriver.

8                 Kundens åtaganden

8.1             Kunden ansvarar ensam för nyttjande av Tjänsten. 8.2             Kunden ansvarar för att förvara inloggningsuppgifter såsom användarnamn och lösenord som är knutna till Tjänsten på ett ansvarsfullt sätt samt säkerställa att obehöriga ej kan ta del av dem. Vid händelse att Kund förlorar dessa uppgifter kan det få som konsekvens att Tjänsten ej fungerar och/eller att Kundens data ej kan tillgås. 8.3             Kunden ansvarar för att de uppgifter Crossnet behöver för att från tid till tid leverera och debitera för Tjänsten är uppdaterade och gällande. Adressändring skall göras skriftligen per e-post, brev eller av Crossnet angivet formulär. 8.4             Kunden ansvarar för att Kundens data är fritt från virus, maskar, trojaner och/eller annan skadlig programvara eller kod samt att Kundens data ej på annat sätt gör intrång i, kan skada eller inverka negativt på Crossnets eller tredje mans data, system eller tjänster. 8.5             Kunden ansvarar för att Kundens data är i överenskommet format. 8.6             Kunden ansvarar för att i rätt tid och utan kostnad tillhandahålla data, program, filer, dokumentation, testningsdata och annan information som skäligen begärs av Crossnet för att kunna leverera Tjänsten. Kunden svarar för innehållet och korrektheten i sådant data, material och information. 8.7             Kunden ansvarar för att fortlöpande informera om förhållanden och omständigheter som påverkar Crossnets möjligheter att leverera Tjänsten. 8.8             Kunden ansvarar för att till Crossnet omgående påtala brister i Tjänsten. Vid leverans av för Kund unik framtagen teknik och grafik, såsom webbplatsmallar, skall eventuella brister påtalas inom skälig tid från leverans. Som skälig tid anses trettio (30) kalenderdagar. 8.9             Kunden förbinder sig att inte nyttja Tjänsten för att lagra, sprida eller på annat sätt behandla pornografiskt material, åsikter och information som kan anses vara diskriminerande, återger eller förhärligar våldshandlingar, uppmanar till brott, uppmanar till förföljelse p.g.a. trosuppfattning, strider mot rådande lag eller goda seder. 8.10          Kunden är ansvarig för att användning av Tjänsten sker i enlighet med gällande lagstiftning. 8.11          Kunden ansvarar för att äga rätt att lagra och sprida det material som Tjänsten används till, samt betala de licensavgifter det kan innebära. 8.12          Kunden är personuppgiftsansvarig för alla personidentifierande uppgifter som lagras och är ansvarig för att ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättats med Crossnet och andra underleverantörer som berärs av Tjänsten. 8.13          Kunden äger ej rätt att olovligen söka åtkomst till dator- och nätverksresurser som ej ingår i Tjänsten. Kunden äger heller ej rätt att ta del av, använda, förstöra, förvanska eller sprida information som man olovligen förskaffat sig via Crossnets eller till Crossnet anslutet nät. 8.14          Kunden ansvarar för kommunikationen mellan Kunden och Crossnets nätverk samt att Kunden innehar den utrustning och programvara som krävs för nyttjande av Tjänsten. Om Kunden ej kan använda Tjänsten på grund av omständigheter som ej kan anses ligga inom Crossnets kontroll, skall detta ej befria Kunden från skyldighet att erlägga avgiften för Tjänsten. 8.15          För de fall Crossnet inte kan förnya domännamn ansvarar Kund för sådan förnyelse. Domännamn registreras i Kundens namn och innehas efter fullgjord betalning till Crossnet av Kunden. Crossnet äger rätt att stå som administrativ och teknisk kontakt samt faktureringskontakt i den mån Crossnet anser detta vara nödvändigt. 8.16          Kunden ansvarar för att upprätthålla ett fullgott försäkringsskydd för den verksamhet man bedriver.    

9                 Tillgänglighet och störningar i Tjänsten

9.1             Crossnet garanterar under Avtalsperioden en lägsta genomsnittlig driftstid på Tjänsten om nittionio komma åtta (99,8%) procent, räknat på en period om  tolv (12) månader. Med driftstid avses att Tjänsten finns tillgänglig via internet. 9.2             Beräknad driftstid påverkas ej av:

 1. Driftsavbrott i samband med schemalagt underhållsarbete
 2. Fel förorsakade av Kunden eller den som handlar för Kundens räkning
 3. Andra omständigheter som skäligen inte ryms inom Crossnets kontroll

9.3             Om Tjänsten är tillgänglig enligt ovan, men Kund ej kan nyttja Tjänsten till följd av störningar i Tjänsten, skall en felanmälan göras till Crossnet. Crossnet skall då behandla felanmälan och åtgärda störningen. 9.4             Crossnet är ej skyldig att åtgärda störning som beror på omständigheter som ligger utanför Crossnets kontroll såsom felaktigt nyttjande av Tjänsten, problem med mjuk-/hårdvara hos Kund eller nyttjande av Tjänst via webbläsare som ej stöds av Tjänsten. 9.5             Vid driftsavbrott eller störning i Tjänst utgår ersättning enligt angivelser i eventuella SLA-villkor (se 2.3). 9.6             Kunden är skyldig att ersätta Crossnet i de fall Crossnet åtgärdar fel i Tjänsten som beror på Kunden. Ersättningen bestäms av vid var tid gällande Prislista för konsulttjänster. 9.7             Crossnet äger rätt att utan dröjsmål begränsa eller stänga av Tjänsten om störningar är hänförliga till Kund. Kund förlorar i sådant fall all rätt till eventuell ersättning för den tid som Tjänsten ej finns tillgänglig. 9.8             Kund äger rätt att göra Uppsägning av Avtalet om Crossnet ej upprätthåller garanterad lägsta genomsnittliga driftstid för Tjänsten. Begäran av Uppsägning av Avtalet skall skriftligen framföras till Crossnet inom fem (5) dagar från det att garanterad driftstid inte upprätthållits.

10              Ansvarsbegränsning och force majeure

10.1          Crossnet kan under inga omständigheter hållas ansvariga för direkta eller indirekta förluster eller kostnader för Kund som en följd av driftsavbrott eller störning i Tjänst. 10.2          Crossnets totala ansvar gentemot Kund ska vara begränsat till ett belopp motsvarande vad Crossnet erhållit från Kund i avgifter för Tjänsten under den tremånadersperiod som föregått skadan dock totalt som mest femtiotusen (50 000) SEK, såvida inte Crossnet agerat grovt oaktsamt eller med uppsåt. I inget fall ska Kund vara berättigad till ersättning överstigande dess ersättningsgilla skada. Krav om ersättning skall skriftligen framföras till Crossnet utan oskäligt dröjsmål efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om så inte görs förlorar Kunden rätten att åberopa ersättning. Kund åtar sig att hålla Crossnet skadeslös för alla krav som tredje part kan komma att rikta mot Crossnet som grundar sig på Crossnets handlande eller underlåtenhet, såvida inte vårdslöshet eller uppsåt förorsakat tredje mans krav. 10.3          Om ej annat angivits i Specifikationen ansvarar Crossnet ej för lagring eller säkerhetskopiering av data som Kunden ställer till Crossnets förfogande och inte heller resultatet av Crossnets behandling av dessa data. Crossnet kan ej hållas ansvarig för skada på grund av fel, brist eller förlust av data. 10.4          Crossnet kan ej hållas ansvarig för det fall att tredje man skaffar sig tillgång till eller på annat sätt gör intrång i, förstör eller förvanskar det data som Kunden lagrar eller behandlar genom Tjänsten eller på annat sätt försvårar eller hindrar Kundens nyttjande av Tjänsten. Crossnet kan ej heller hållas ansvarig för det fall att tredje man övervakar den data som överförs till och från Tjänsten. 10.5          Crossnet kan ej hållas ansvarig för att information som överförs till och från Tjänsten når fram eller att den förändrats eller förvanskats. 10.6          Crossnet kan ej hållas ansvarig för att partner för respektive toppdomännamn fullgör sina åtaganden och Crossnet frånsäger sig ansvar för eventuella fel eller avtalsbrott som begås av sådan partner. Crossnet kan ej heller hållas ansvarig för eventuella ändringar i lagstiftning, regelverk eller villkor för respektive toppdomän och som kan påverka möjligheten för Kund att inneha ett visst domännamn. 10.7          Crossnet ansvarar ej för ändringar av Tjänst som uppkommit på grund av att partner till Crossnet ändrat villkor, leverans eller avtal relaterade till den aktuella Tjänsten. 10.8          Crossnet ansvarar ej för att leverans av Tjänst kan genomföras i de fall Kund ej tillställt Crossnet betalning på förfallodagen. 10.9          Crossnet frånsäger sig ansvar för de fall där Crossnet förhindras att fullgöra hela eller delar av sitt åtagande på grund av händelse eller omständighet utanför Crossnets kontroll och som Crossnet skäligen inte kunde förväntats ha räknat med vid Avtalets träffande och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits. Crossnet kan ej heller hållas ansvarig för att underleverantör till Crossnet förhindras fullgöra sin leverans på grund av händelse eller omständigheter som här angivits. Detta gäller oavsett om händelse eller omständighet uppkommer före eller efter datum för avtalad leverans. 10.10       Har Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än två (2) månader som en följd av ovan angiven omständighet (se 10.9) äger Kund rätt att med omedelbar verkan gå ur Avtalet. I det fall Kund utnyttjar rätten att gå ur Avtalet på dessa grunder skall Kund utföra betalning för Tjänsten fram till datum för Avtalets upphörande.

11              Avtalstid och Uppsägning

11.1          Avtalsperiodens längd för Tjänsten är tolv (12) månader om inget annat angivits i Beställningen eller i särskild bilaga. Förlängning (”Förlängning”) av Avtalet sker per automatik med en Avtalsperiod i taget tills vidare om inget annat angivits i Beställningen eller i särskild bilaga. I samband med Förlängning uppdateras priset för Tjänsten mot aktuell Prislista om ej annat angivits i Beställning eller särskild bilaga/specifikation. 11.2          Uppsägning av Tjänst skall göras skriftligen per e-post, brev eller av Crossnet angivet formulär och vara Crossnet tillhanda senast nittio (90) dagar innan Avtalsperiodens slut om inget annat angivits i Beställningen, Specifikationen eller i särskild bilaga. Tjänsten anses uppsagd när Kund mottagit skriftlig bekräftelse på Uppsägning. I de fall Crossnet önskar säga upp Avtalet skall detta ske skriftligen till Kund i e-post eller brev senast nittio (90) dagar innan Avtalsperiodens slut om inget annat angivits i Beställningen, Specifikationen eller i särskild bilaga. 11.3          Efter Avtalsperiodens slut till följd av Uppsägning förlorar Kund rätten att nyttja Tjänsten. 11.4          Efter Avtalsperiodens slut till följd av Uppsägning skall Kund återlämna eventuell hårdvara som tillhör Crossnet och/eller som har ingått i Tjänsten om inget annat angivits i Beställning, Specifikation eller i särskild bilaga. I de fall Tjänsten innebär att Kund placerar hårdvara hos Crossnet ansvarar Kund för att återbörda denna i samband med Avtalsperiodens slut. 11.5          Kund är ansvarig för att senast dagen innan Avtalsperiodens slut till följd av Uppsägning ladda ner all data som Kund lagrar genom Tjänsten och som Kund önskar behålla. Crossnet lämnar inget biträde i detta avseende och kan ej heller hållas ansvariga för att datat finns tillgängligt efter Avtalsperiodens slut.

12              Innehållande av Tjänst och avstängning

12.1          Crossnet äger rätt att med omedelbar verkan avbryta tillhandahållandet av Tjänst till Kund om Kund inte betalat Tjänsten och Crossnet givit Kund minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning. 12.2          Crossnet äger rätt att med omedelbar verkan avbryta tillhandahållandet av Tjänst till Kund eller enskild användare hos Kund, och även häva Avtalet, om Kund eller enskild användare, enligt Crossnets uppfattning, använder Tjänsten i strid mot Avtalet eller på annat sätt missbrukar Tjänsten. 12.3          Crossnet äger rätt att med omedelbar verkan avbryta tillhandahållandet av Tjänst till Kund, och även häva Avtalet, om Kund bryter mot villkoren i detta Avtal. 12.4          Crossnet äger rätt att med omedelbar verkan begränsa eller stänga av Tjänsten i de fall tillhandahållande av Tjänsten medför skada eller risk för skada för Crossnet, Crossnets kunder eller tredje part. 12.5          Crossnet äger rätt att med omedelbar verkan avbryta tillhandahållandet av Tjänst till Kund samt häva Avtalet om Kund försatts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, är föremål för företagsrekonstruktion eller på annat sätt är på obestånd. 12.6          Vid innehållande av Tjänst eller hävning enligt ovan skall Crossnet underrätta Kund. 12.7          Vid innehållande av Tjänst eller hävning enligt ovan görs ej återbetalning av Kund betalda avgifter. Inte heller befriar detta Kund från betalningsskyldighet för Tjänsten. 12.8          Kund är skyldig att ersätta Crossnet för eventuell skada, förlust, kostnad och/eller ansvar i övrigt som Crossnet kan komma att drabbas av gentemot tredje man till följd av ovan nämnda omständigheter. 12.9          Om Crossnet avbrutit tillhandahållande av Tjänst som en följd av försenad betalning till Crossnet eller annan av orsakerna ovan och Kund efter fullgjord betalning eller annan påtalad ändring önskar påbörjad leverans av Tjänst på nytt äger Crossnet rätt att debitera Kund en administrativ avgift enligt vid var tid gällande Prislista.

13              Överlåtelse

13.1          Kund har ej rätt att överlåta eller på annat sätt överföra sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal till tredje man utan skriftligt godkännande från Crossnet. Den frånträdande parten i en sådan överlåtelse är skyldig att reglera innestående skulder innan överlåtelsen genomförs. Den tillträdande parten är ej betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsen genomförts. Vid sådan överlåtelse äger Crossnet rätten att ta ut en överlåtelseavgift enligt var tid gällande Prislista. 13.2          Detta Avtal fortsätter gälla även om Kund blir uppköpt av, köper upp, eller går samman med annan juridisk person. 13.3          Crossnet äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till annan juridisk person.

14              Sekretess

14.1          Crossnet och Kund förbinder sig att ej utan den andra partens medgivande till tredje man under Avtalsperioden utlämna sådana uppgifter om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Sekretesskyldigheten gäller ej sådan information som part kan visa blivit känd för denne på annat sätt än genom Avtalet eller som är allmänt känd utan att brott mot detta Avtal har skett. 14.2          Crossnet och Kund skall genom sekretessförbindelse med personal och partners samt genom att vidta andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess enligt ovan iakttas. 14.3          Detta Avtals innehåll är att betrakta som konfidentiellt. All publicitet rörande Avtalet skall ske efter godkännande från båda parterna. Undantaget från detta är dock att parterna äger rätt att hänvisa till samarbetet som en referens. 14.4          Crossnet och Kund äger rätt och har skyldighet att röja information som part åtagits att hemlighålla om sådan skyldighet följer av lag eller myndighetsbeslut. 14.5          Sekretesskyldigheten gäller även efter det att Avtalet i övrigt har upphört att gälla.

15              Tvist och tillämplig lag

15.1          Detta Avtal skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. 15.2          Tvister angående tolkning eller tillämning av detta Avtal skall i första hand försöka lösas genom överenskommelse. I annat fall skall tvist avgöras av skiljemän enligt svensk lag, utan dess tillämpning av internationella privaträttsliga regler. 15.3          Skiljedomsförfarande skall äga rum i Stockholm. 15.4          Crossnet äger rätt att istället för skiljedomsförfarande låta tvister i anledning av Avtalet prövas av allmän domstol varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans. 15.5          Tvister om avtalad betalning för Tjänsten kan av Crossnet anhängiggöras hos Kronofogdemyndigheten i form av ansökan om betalningsföreläggande. 15.6          Om någon bestämmelse i detta Avtal anses ogiltig skall skälig jämkning ske och därmed ej innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt.

16              Ändringar i Allmänna Villkor

16.1          Crossnet äger rätten att genomföra ändringar i dessa Allmänna Villkor med ikraftträdande tidigast trettio (30) dagar efter att Kund kan anses ha fått information därom. Ändring får ske med ikraftträdande omgående i de fall det krävs av tekniska skäl, lagstiftning eller myndighet